سيدحامد ميركريمي
سيدحامد ميركريمي

سيدحامد ميركريمي

دانشکده: شيلات و محيط زيست

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: محیط زیست

پست الكترونيكي: mirkarimi(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 18904
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان